پاسخ سوالات در مورد ابطال سند رسمی

پاسخ سوالات در مورد ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی اسناد به عنوان یک ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران است که به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می شوند. اسناد رسمی از توان اثباتی و اجرایی بالاتری نسبت به اسناد عادی برخوردار می باشند. از این رو بعد از اینکه سند رسمی در مرجع صالح و طبق قانون ثبت