گفتگویی متفاوت با یک طلاساز

گفتگویی متفاوت با یک طلاساز

ایسنا/مرکزی در میان بسیاری از مشاغل امروزی برخی شغل‌ها برای مشتریان خود شادی به ارمغان می‌آورند و قطعا شادی خریدار منجر به شادی فروشنده هم می‌شود. شادی آنها ناشی از چیزهایی است که خلق می‌کنند و می دانند که هم دل خودشان و هم دل خریدارشان را شاد می کند. شاید این شغل، به دلیل سروکار