قانون جذب از نظر علمی

قانون جذب از نظر علمی

مفهوم قانون جذب اساساً یک مفهوم باستانی است که در قوانین جهانی گنجانده شده است. این قانون ادعا می‌کند که زندگی ما ساخته خود ماست. ما با یک ذهن آگاه، توانایی تأثیرگذاری و ایجاد رویدادهای دلخواه زندگی خود را داریم. بسیاری از ما قبلاً تجلی چیزی را که تصور می‌کردیم تجربه کرده‌ایم. تقریباً همه ادیان