افروز: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند فضای گفتمانی مؤثر است

افروز: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند فضای گفتمانی مؤثر است

رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اکنون که الگو، آخرین مراحل تدوین خود را طی می‌کند اجرا و تحقق آن برای آینده ایران اسلامی، نیازمند هم‌اندیشی و همراهی نخبگان علمی در این رسالت سترگ و رخداد عظیم ملی و فراملی است. به گزارش ایسنا، دکتر غلامعلی افروز به تبیین گفتمان ملی در