چگونه از خوردگی جلوگیری کنیم؟

چگونه از خوردگی جلوگیری کنیم؟

خوردگی، زوال مواد ناشی از فعل و انفعالات محیطی است. این یک پدیده طبیعی است که به سه شرط نیاز دارد: رطوبت، سطح فلزی و یک عامل اکسید کننده که به عنوان گیرنده الکترون شناخته می شود. فرآیند خوردگی، سطح فلز واکنش پذیر را به شکل پایدارتر، یعنی اکسید، هیدروکسید یا سولفید آن تبدیل می