لزوم پرهیز از عادی انگاری و رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات

لزوم پرهیز از عادی انگاری و رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با اشاره به ضعف ساختار اداری استان تهران گفت: ضعف ساختار اداری استان و عدم تناسب جمعیت نیاز به بازنگری دارد. به گزارش ایسنا، غلامرضاعباس پاشا در پنجمین جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: پرهیز از عادی انگاری و رعایت پروتکل