طرحی برای اعتلای سلامت ایرانیان

طرحی برای اعتلای سلامت ایرانیان

محققان کشورمان در یک مطالعه جامع پژوهشی، به طراحی سیستمی برای دیده‌بانی سلامت کشور پرداخته و راهکارهای مربوط به آن را ارائه کرده‌اند. به گزارش ایسنا، نظام‌های دیده‌بانی سـلامت به‌عنوان مراکز سیاست‌گذاری محور تعریف می‌شوند کـه مشـاهدات و تجزیه‌وتحلیل منظم و مسـتمر مسـائل بهداشـتی مـرتب بـا یـک جمعیت خاص و یک منطقه جغرافیایی را انجـام